ХЕРСОН. ГРОМАДА. ІНІЦІАТИВА

Портал суспільних знань і дій для розвитку Херсонщини

gerb_sity

Місто

gerb_region

Область

search_icon
 

Самоврядування у вищих навчальних закладах

Громадянська освіта в школах України

Концепція громадянської освіти в середній школі України

Дана концепція розроблена групою українських науковців та педагогів в межах широкомасштабного Проекту "Освіта для демократії в Україні", що є частиною Трансатлантичної програми підтримки громадянського суспільства, яку підтримують уряди США та Європейського Союзу.

Метою проекту є сприяння впровадженню освіти для демократії в середніх навчальних закладах України. Документ, що пропонується для розгляду і обговорення освітян та всіх зацікавлених сторін, покликаний окреслити концептуальні рамки системи громадянської освіти в Україні: її мету, завдання, основні принципи, зміст, форми, методи та шляхи впровадження. Концепція громадянської освіти в Україні має стати основою копіткої роботи з розбудови відповідної системи на всіх рівнях освітнього процесу.

Актуальність громадянської освіти в Україні

Сучасне суспільство потребує такої форми політичної організації, яка б забезпечувала розкриття творчого потенціалу людини. Це можливо лише за умови вільного, демократичного устрою, де провідною є максима "вільна людина - розвинене громадянське суспільство - сильна держава".

Основою демократичного ладу є людина, для якої демократія та громадянське суспільство є природним середовищем задоволення її особистих та суспільних інтересів. Громадянське суспільство - це сфера самовияву вільних індивідів та добровільно сформованих асоціацій, горизонтальних не санкціонованих державою зв'язків між громадянами. Сучасна демократія вимагає від особи не лише політичної активності, а й усвідомлення нею власної ролі й значення у житті суспільства та відповідальної дії згідно з власними переконаннями та цінностями.

Намагання звільнитися від спадщини тоталітаризму в економіці, політиці та національній самосвідомості не призводять в Україні до бажаного успіху зокрема й через несформованість у суспільстві системи цінностей, моделей та зразків поведінки, характерних для демократичної політичної культури. За цих умов особливого значення набуває громадянська освіта.

Громадянська освіта - спеціалізована, систематична підготовка людей до суспільного життя в умовах демократії.

Громадянська освiта є складною динамiчною системою, що поєднує:

громадянськi знання, на основі яких формуються уявлення про форми і способи функціонування громадянина в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному полі демократичної держави;

громадянськi умiння та досвід участі у соціально-політичному житті суспільства та практичного застосування знань; громадянськi чесноти -- норми, установки, цінності та якості, притаманні громадянину демократичного суспільства.

Як процес розвитку і розповсюдження громадянська освіта є широким комплексом освітніх і виховних зусиль. Багатий досвід громадянської освіти накопичено в країнах зрілих демократій, однак він не може бути автоматично перенесений в українську освітню практику. Українська педагогіка спирається на багату спадщину, кращі традиції у вихованні громадянськості. За останні роки в нашій країні зроблено ряд кроків щодо впровадження системи демократичної громадянської освіти, підготовлено пробні підручники, які нині проходять апробацію. Завдання формування громадянина України ставляться останнім часом в ряді концептуальних і нормативних документів, виховний його аспект розроблений і представлений у проектах концепцій громадянського, національного і патріотичного виховання в Україні. Питання громадянської освіти знайшли відображення в концепції дванадцятирічної освіти, в якій школа визнається осередком формування громадянськості, що має сприяти розвитку демократичної політичної культури, формуванню громадянської компетентності, політико-правових знань, політичних умінь, гідності та відповідальності молодих людей, усвідомленню і прийняттю ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини.

Актуальність побудови системи демократичної громадянської освіти в школі обумовлена такими реаліями політичного життя України:

спонтанністю, неузгодженістю та безсистемністю зусиль, спрямованих на демократизацію суспільного життя;

низьким рівнем суспільного прийняття демократичного ладу та довіри до нього;

недемократичністю відносин між державою та суспільством і державою та особою.

Потреба у розробці даної концепції обумовлена недостатньою спрямованістю навчально-виховного процесу в Україні на формування демократичного світогляду та необхідністю досягти відповідність теоретичного знання повсякденній соціальній практиці.

Мета та завдання громадянської освіти в середній школі України

Мета громадянської освіти - створити умови для формування особистості, громадянина України, якому притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.

Завдання громадянської освіти:

сприяти становленню активної позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні;

надати основні знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті,

створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.

Основні принципи громадянської освіти

Громадянська освіта базується на тих же загальнопедагогічних і дидактичних принципах , що й освіта в цілому. Водночас специфічними для неї є такі:

• зв'язок з практичною діяльністю передбачає пріоритетність для системи громадянської освіти навчання і виховання умінь і дій, зорієнтованість учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати відповідальні рішення і діяти у правовому полі;

• зорієнтованість на позитивні соціальні дії означає цілеспрямованість громадянської освіти на соціальні очікування учнів, набуття позитивного досвіду соціальних дій, формування позитивного іміджу компетентної громадянськості і виховання потреби вчитися цьому протягом усього життя;

• демократичність означає виховання духу соціальної солідарності, справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством та брати участь у прийнятті рішень;

• передбачає суб'єктно-суб'єктні відносини між педагогами і учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри у шкільному колективі, учнівське самоврядування, відкритість і зв'язок школи з іншими учасниками процесу соціалізації (сім'єю, дитячими і молодіжними громадськими організаціями, засобами масової інформації, церквою та ін.), зв'язок шкільного колективу з місцевою громадою, участь у спільних з нею соціальних, культурних, природозахисних акціях;

• плюралізм означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної, расової багатоманітності;

• виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, до діяльності у школі різних молодіжних громадських організацій;

• уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті шкільного колективу, виховання усвідомлення того, що будь-який політичний екстремізм є неприйнятним;

При формуваннi змiсту громадянської освiти необхiдно дотримуватись: особистiсно зорiєнтованого пiдходу, за якого в центр навчально-виховного процесу ставляться iнтереси особи.

Центральною iдеєю громадянської освіти при цьому стає поняття невiдчуджуваних прав людини, а змiст її спрямовується на виховання громадянина демократичного суспiльства, патріота України, що прагне до вільного вибору власного життєвого шляху у способів його реалізації, будує свою діяльність на основi визнання абсолютної цінності прав людини.

Особистiсно зорiєнтований пiдхiд при формуваннi змiсту громадянської освiти передбачає врахування вiкових особливостей учнів, розробку змiсту кожного конкретного етапу навчання за вiковою вертикаллю у взаємозвязаному контекстi всього навчального змiсту;

дiяльнiсного пiдходу, який визначає спрямування змісту громадянської освіти на розвиток уявлень і вмінь, що забезпечують успішність соцiальної активностi особистості.

Цей підхід реалізується шляхом створення навчальних ситуацій, в яких апробовуються на практицi засвоєні громадянськi цiнностi.

Реалізація цього підходу здійснюється шляхом викладу глобальних проблем через локальні на основі позитивного досвіду участі учнів в окремих громадянських акціях, проектах тощо;

конкретно-iсторичного пiдходу, який вимагає розглядати навчальний змiст в цiлому, як iсторичну категорiю, своєрiдну модель конкретних вимог суспiльства щодо пiдготовки молодi до життя та дiяльностi в даному суспiльствi на певному етапi його розвитку. Конкретно-iсторичний пiдхiд спрямовує змiст громадянської освiти на вирішення завдань, найбільш актуальних для даного етапу розвитку українського суспiльства.

Зміст громадянської освіти

Одним із завдань, яке має бути розв'язане системою громадянської освіти, є забезпечення функціональної громадянської освіченості особи. Тому зміст освіти має бути спрямований на здобуття учнями досвіду громадянських дій і переживань, основних громадянських умінь, що забезпечують успішність реалізації інтересів особистості в політико-правовій, соціальній, економічній та культурних сферах суспільного життя, а також на формування емоційно-ціннісного компоненту громадянської культури особистості.

Зміст громадянської освіти забезпечує формування системи уявлень і сприяє становленню свiтоглядних орiєнтацiй особистостi, виробленню власної фiлософiї життєдiяльностi, самоiдентифiкацiї та самореалізації в кожній із сфер суспільного життя.

До Вашої уваги: Міністерство освіти і науки України

http://www.mon.gov.ua/